استادیار گروه مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
مدیرکارآفرینی و  ارتباط با صنعت دانشگاه


زمینه های تحقیقاتی :
* شبیه سازی المان محدود               * تحلیل تنش و ارتعاشات               * نانومکانیک               * خستگی و شکست

 

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved